Moderní palírna a rumový klub, to je Pálenice Lukavec

Provozní řád

Provoz pálenice se řídí vybranými ustanoveními zákona č.61/1997 Sb., o lihu.

Výrobní období pěstitelské pálenice trvá od 1. 7. běžného roku do 30. 6. roku bezprostředně následujícího po běžném roce.

Pěstitelem se rozumí fyzická osoba starší 18-ti let, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce nebo fyzická osoba, která ovoce obdržela ve formě naturálního plnění, přičemž tyto pozemky se nacházejí na území České republiky, § 2 odst. 1 pís. o z.č.61/1997 Sb.

Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti je oprávněn dát si vypálit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu (tj. 60 litrů 50% alkoholu) - a to ve všech pálenicích dohromady.

Pěstitel je povinen vyplnit "evidenční list". Provozovatel pálenice je ze zákona oprávněn uvedené údaje ověřit v občanském průkaze pěstitele. Tyto údaje jsou následně předkládány Celnímu úřadu. Pěstitel dále vlastnoručně podepíše "objednávku/prohlášení", na kterém je uvedeno druh a množství dovezeného ovoce resp. kvasu.

Cena za službu vypálení pěstitelské pálenky obsahuje: poplatek za vypálení pálenky, vč. likvidace výpalků, spotřební daň a DPH. Cena je vždy aktuálně stanovena na konkrétní výrobní období.

Dle § 4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat.

Příjem suroviny

Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpad z jeho zpracování a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.

Příjem ovoce: ovoce musí splňovat tyto podmínky:

  • vysoká zralost
  • čistota (bez příměsi travin, větviček, lístků, atd.)
  • bez známek hniloby a plísně

Příjem kvasu: kvas musí splňovat tyto vlastnosti

  • prokvašenost (minimum zbytkového cukru)
  • charakteristická vůně a vzhled
  • bez plísně
  • kvas musí být dopraven ve vhodných nádobách - nejlépe plastových. Zcela nepřijatelné jsou nádoby z korodující oceli a keramické.

Na výslovné přání pěstitele lze přijmout kvasy i od jednotlivých pěstitelů samostatně.

Z důvodu podlimitního množství slučuje provozovatel jednotlivé kvasy dle druhu a kvality.

Kvasné nádoby si pěstitel odveze při převzetí destilátu nebo po dohodě i dříve. Pokud tak neučiní, provozovatel neručí za pozdější ztrátu nebo záměnu kvasných nádob.

Vyhrazujeme si právo odmítnout kvasy nevyhovující kvality.

Destilace pěstitelské pálenky

Pěstitel může být během pálení přítomen. Pálenice se zaručuje, že pokud pěstitel dodá 350 litrů kvasu a více, je výsledný destilát pouze z jeho kvasu. Kvasy se v takovém množství neslučují s kvasy ostatních pěstitelů.

Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost. V provozních místnostech je zakázáno kouření.

Ochutnávání pálenky je přístupné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjištěním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.

Vzorky pálenky, odebrané z lihového měřidla, jsou odebrány a znehodnoceny pracovníkem CÚ za účasti provozovatele pěstitelské pálenice.

Výpalky jsou majetkem pěstitelů, proto jsou účtovány náklady na jejich odvoz a likvidaci. Poplatky jsou zahrnuty v ceně pálení.

Výdej pěstitelské pálenky

Výdej destilátů se provádí na základě výzvy ze strany pěstitelské pálenice. O termínu vypálení se pěstitel může informovat také sám na telefonu: 737 708 736. Podmínkou pro stanovení termínu výdeje pálenky je sdělení čísla "evidenčního listu" nebo "objednávky/prohlášení". Zakázky se vyřizují průběžně do uzavření kampaně.

Pěstitel si na vyrobenou pálenku dodá vlastní obaly (nejlépe sklo, ale doporučujeme přeptavu v plastovém kanystru). Na základě předchozí domluvy je možné nechat si za poplatek vypálenou pálenku nalahvovat do lahví pálenice.

Pěstitel při odběru pálenky uhradí poplatek za službu. Provozovatel pěstiteli vystaví doklad o zaplacení. Převzetí pěstitelské pálenky pěstitel stvrdí svým podpisem na "evidenčním listu".

Případné reklamace je nutné vyřídit neprodleně při převzetí pálenky. Na pozdější reklamace ceny, množství a kvality nebude brán zřetel.

Pokud pěstitel neodebere vypálenou pálenku ve výrobním období daného roku, bude tato znehodnocena za účasti pracovníka Celního úřadu a provozovatele pěstitelské pálenice.

Cena

Cena za 1l 50% destilátu je 200 Kč. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení zaplacení daně a poplatků pokladní doklad, opatřený pořadovým číslem a podpisem. Pěstitel je povinen podepsat formulář: „OBJEDNÁVKA – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“, který zůstává v pálenici.

GDPR

Pěstitel je informován se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ("GDPR") a to o údajích: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, telefon, katastrální území pozemku, množství ovocného kvasu, množství vypáleného etanolu pro Celní správu ČR za účelem vedení evidence. Tyto údaje budou zpracovány a uchovány po dobu 10 let. Na formuláři „OBJEDNÁVKA – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“ svým podpisem uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním údajů s výše uvedeným.

  • Naše zázemí pálenice Lukavec